ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Deep groove ball bearings

คุณสมบัติของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

  • หมุนที่ความเร็วสูงได้ดี เสียงเงียบ 
  • รุ่นติดฝายาง (-2RS) และรุ่นติดฝาเหล็ก (-2Z) บรรจุจาระบีแบบ High performance diured grease สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -50 ถึง + 180 องศาเซลเซียส และจาระบีมีอายุยาวนานกว่าจาระบีทั่วไปถึง 2 เท่า

 

 

การอ่านรหัสของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

  โดยปกติรหัสของตลับลูกปืนเม็ดกลมล่องลึกประกอบด้วย ตัวเลข 3 - 5 หลัก เพื่อบอกถึงประเภทและขนาดของตลับลูกปืน และตามด้วย คำต่อท้าย (Suffix) เพื่อบ่งบอกลักษณะของฝาปิด และ ค่าช่องว่างภายในของตลับลูกปืน

ความหมายของรหัส แบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ตัวเลขตำแหน่ง 1, 2, 3 ตัวแรก คือ ประเภทของลูกปืน (Series) โดยจะบอก ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก และ ความหนาของตลับลูกปืน

  รหัสของตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจะขึ้นต้นด้วยรหัส ดังต่อไปนี้

60 = Series 6000

62 Series 6200

63 Series 6300

64 Series 6400

622 Series 62200

623 Series 62300

618 (68) Series 61800 หรือ 6800

619 (69) Series 61900 หรือ 6900

160 Series 16000 ฯลฯ

 

ส่วนที่ 2 ตัวเลขตำแหน่ง 2 ตัวท้าย คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน

  • ตัวเลข  00 - 03 ที่เป็นตัวเลขเฉพาะที่ไม่สามารถนำ 5 มาคูณได้  สามารถจำได้ดังนี้

00 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 10 มม.

01 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน  12 มม.

02 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน  15 มม.

03 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน  17 มม.

  • ตัวเลขตั้งแต่ 04 เป็นต้นไป สามารถนำ 5 มาคูณได้เลย แต่ขนาดเพลาต้องไม่เกิน 500 มม. เช่น

04 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 20 มม. (4x5)

05 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 25 มม. (5x5)

10 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 50 มม. (10x5)

  • ถ้าขนาดเพลาน้อยกว่า 10 มม. และ ขนาดเพลาตั้งแต่ 500 มม. จะเขียน / แล้วตามด้วยขนาดเพลา เช่น

618/4  = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 4 มม.

618/500 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 500 มม.

619/630 = เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 630 มม.

 

ส่วนที่ 3 รหัสที่ต่อท้าย (Suffix)  คือ ส่วนที่บ่งบอกถึงลักษณะของตลับลูกปืน ได้แก่

  • สัญลักษณ์แสดงชนิดรังของตลับลูกปืน

ไม่แสดง = รังเหล็ก

M = รังทองเหลือง

ZTN9 = รังพลาสติก โพลียามาย (Polyamide)

  • สัญลักษณ์แสดงชนิดฝาของตลับลูกปืน

ไม่แสดง = ฝาเปิด

Z  = ฝาเหล็ก 1 ข้าง

2Z = ฝาเหล็ก 2 ข้าง

RS = ฝายาง 1 ข้าง

2RS = ฝายาง 2 ข้าง

  • สัญลักษณ์แสดงค่าช่องว่างภายในของเม็ดลูกปืน (Clearance)

ไม่แสดง = ค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืนมาตรฐาน

C3 = ค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืน C3 (มากกว่ามาตรฐาน)

C4 ค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืนมากกว่า C3

ตัวอย่างการอ่านรหัสสินค้า 

6202 = ลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Series 6200 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 15 มม. ฝาเปิด และ ค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืนมาตรฐาน

6202 C3 = ลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Series 6200 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 15 มม. ฝาเปิด และค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืน C3

6202-2RS = ลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Series 6200 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 15 มม. มีฝายางปิด 2 ข้าง และค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืนมาตรฐาน

6202-2RS.C3 = ลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก Series 6200 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใน 15 มม. มีฝายางปิด 2 ข้าง และค่าช่องว่างภายในเม็ดลูกปืน C3

 

Visitors: 129,652